POLITYKA PRYWATNOŚCI

Politykę prywatności przygotowaliśmy w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4.5.2016r.) (dalej: Rozporządzenie 2016/679).

Ilekroć w Polityce używamy pojęcia dane osobowe, rozumiemy przez to wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania itp. Natomiast poprzez przetwarzanie danych rozumiemy wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, ujawnianie, usuwanie.

Korzystając z naszego serwisu internetowego prowadzonego przez Few Thinking People Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem www.ftpeople.pl, udostępnianego Użytkownikom za pomocą sieci Internet, umożliwiającego zapoznanie się z usługami świadczonymi przez Few Thinking People Sp. z o.o. oraz umożliwiającego kontakt z Few Thinking People Sp. z o.o., wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z Polityką prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Few Thinking People Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wietrzna 10, 53-024 Wrocław, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000808234, NIP: 8992869862, Regon: 384620274 (dalej: „Administrator”).

Wszelkie pytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Administratora na adres e-mail office@ftpeople.pl, lub drogą poczty tradycyjnej na adres: Few Thinking People Sp. z o.o., ul. Wietrzna 10, 53-024 Wrocław, Polska, z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”.

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w szczególności w związku z korzystaniem przez Ciebie z oferowanych przez nas usług za pośrednictwem naszego Serwisu np. w celach kontaktowych oraz analizy umowy kredytowej.
 2. Twoje dane przetwarzamy także w związku z kierowaną do nas przez Ciebie w różnych sprawach korespondencją, w tym w sposób tradycyjny, telefonicznie lub elektronicznie, w tym za pośrednictwem formularzy kontaktowych udostępnionych w Serwisie.
 3. Twoje dane przetwarzamy także w związku z nałożonymi na nas obowiązkami określonymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym możemy je udostępniać na żądanie właściwych organów publicznych w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.


W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Twoje dane gromadzimy w następujący sposób:

 • gdy swoje dane podajesz nam osobiście np. podczas wypełniania formularzy udostępnianych w Serwisie, przez korzystanie z Serwisu, mediów społecznościowych, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, przez telefon lub w inny sposób;
 • automatycznie, gdy korzystasz z naszego Serwisu (np. gromadzimy Twoje dane z wykorzystaniem plików cookies lub innych dostępnych narzędzi umożliwiających nam profilowanie Twoich potrzeb);
 • gdy otrzymujemy je od podmiotów trzecich np. podmiotów, z którymi współpracujemy.


Czy jesteś zobowiązany podawać nam swoje dane osobowe?

Twoje dane podajesz nam dobrowolnie. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach podanie danych jest niezbędne np. do zawarcia umowy z nami lub właściwego świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz. Czasami jednak podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (np. do celów związanych z rachunkowością).

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy w szczególności w następujących celach:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych np. obowiązku przechowywania określonych przepisami prawa danych przez określony czas (np. dokumentacja z zakresu rachunkowości), zebrania informacji w celu dokonania identyfikacji lub weryfikacji osoby fizycznej, przekazania danych uprawnionym organom lub podmiotom (np. policja, prokurator itp.) – podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia 2016/679);
 • rozpatrzenia Twojego pytania lub zgłoszonej przez Ciebie sprawy (np. w kierowanych do Administratora korespondencji, wniosku o realizację przysługujących Ci praw do ochrony danych osobowych, reklamacji itp.), ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Administratora roszczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, prowadzenia analiz aktywności użytkowników Serwisu lub Aplikacji, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług przez Administratora (cele statystyczne i analityczne), profilowania potrzeb użytkowników Serwisu lub Aplikacji w celu wyświetlania w nich treści dostosowanych do geolokalizacji lub potrzeb użytkowników, lub w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia 2016/679).


Czy Twoje dane udostępniamy innym podmiotom?

Co do zasady, nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że:

 1. wyrazisz nam na to uprzednio stosowną zgodę;
 2. udostępnienie Twoich danych przez nas jest elementem realizowanej przez nas usługi na Twoją rzecz – np. udostępnienie Twoich danych operatorom usług płatniczych celem uregulowania płatności za zamawianą usługę;
 3. przepisy obowiązującego prawa nakładają na nas obowiązek udostępnienia Twoich danych – np. organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami lub innym podmiotom do tego uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa;
 4. przy wykonywaniu zadań związanych z przetwarzaniem Twoich danych posiłkujemy się podwykonawcami, którym powierzamy Twoje dane do przetwarzania celem pomocy nam w realizacji świadczonych przez nas usług lub realizowanych zadaniach, w tym np. podmiotom świadczącym nam usługi przechowywania lub niszczenia danych, utrzymania lub serwisowania systemów informatycznych, usługi doradztwa prawnego, podatkowego lub windykacyjnego, świadczącym usługi księgowe, a także usługi operatorów pocztowych, kurierów czy archiwizowania dokumentów itp.

Powierzając Twoje dane do przetwarzania naszym podwykonawcom, robimy to zawsze w określonym celu i dbamy aby nasi podwykonawcy spełniali warunki ochrony danych osobowych określone obowiązującymi przepisami prawa.

Co do zasady przetwarzamy Twoje dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym (dalej: EOG). Przy udostępnianiu Twoich danych poza EOG zabezpieczamy Twoje dane osobowe w sposób przewidziany przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Twoich danych osobowych nie przekazujemy do organizacji międzynarodowych.

Czy w mojej sprawie decyzje podejmowane są w sposób zautomatyzowany?

Za wyjątkiem profilowania nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jakie prawa mi przysługują jako podmiotowi danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do bycia informowanym o tym kto, w jakich celach, jakiego rodzaju Twoje dane osobowe przetwarza, komu Twoje dane są udostępniane, przez jaki okres dane są przetwarzane, prawach jakie Tobie przysługują jako podmiotowi danych osobowych, jakie jest źródło danych (jeżeli dane nie pochodzą bezpośrednio od Ciebie), czy dane podlegają procesom podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz czy są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 • prawo do dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usuwania danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu Twoich danych;
 • prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania swoich danych osobowych w u strukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.


Pliki cookies i inne technologie podobnego rodzaju

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu użytkownika, przeglądającego serwis internetowy. Zawierają zazwyczaj unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą. Mogą być instalowane przez właściciela serwisu internetowego lub przez podmioty z nim współpracujące.

Poprzez domyślne ustawienia swojej przeglądarki internetowej wyrażasz zgodę na instalowanie na Twoich urządzeniach plików cookies. Zgodę na instalowanie plików cookies możesz cofnąć w każdym czasie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.

Pliki cookies wykorzystujemy w Serwisie przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości naszych usług (tzw. cookies serwisowe). Na ich podstawie prowadzimy badania analityczne i statystyczne ruchu w naszym serwisie internetowym.

Wykorzystujemy następujące typy plików cookies:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika serwisu (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej,
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych.


Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są przez okres:

1) obowiązywania łączących nas z Tobą umów;

2) rozpatrywania przez nas kierowanej przez Ciebie do nas korespondencji w tym wniosków, pytań, skarg lub reklamacji;

3) przetwarzania Twoich danych na podstawie udzielonej nam zgody do czasu jej cofnięcia;

4) określony w przepisach obowiązującego prawa, jeżeli przepisy te stanowią o obowiązku przetwarzania lub przechowywania danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SUPER BYŁOBY POROZMAWIAĆ!

pozostaw nam swoje dane kontaktowe, jeżeli chcesz pozostać z nami w kontakcie. Wkrótce skontaktujemy się z tobą i umówimy na dłuższą rozmowę w dogodnym dla ciebie terminie. mamy dla ciebie kilka pomysłów na rozwinięcie przychodów twojej firmy!